Weight Watchers Website Privacybeleid

Ingangsdatum: 25 mei 2018

We streven ernaar de privacy te beschermen van de bezoekers van onze Website en de gebruikers van onze Internetproducten. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen op onze Website of via onze Internetproducten, hoe we deze gegevens beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens. Lees dit Privacybeleid aandachtig door.

WIE WIJ ZIJN

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website die u op dit moment bezoekt (hierna de “Website” genoemd) en op onze mobiele app die u op dit moment gebruikt (hierna de “Mobiele app”, of “App” genoemd) en onze producten, aanbiedingen, functionaliteiten, hulpmiddelen of bronnen die via onze Website of App worden aangeboden (hierna gezamenlijk onze “Internetproducten” genoemd). De verwerkingsverantwoordelijke die uw Persoonsgegevens verzamelt via onze Internetproducten in overeenstemming met artikel 4, lid 7 van de GDPR is WeightWatchers.nl B.V., Bijster 12, 4817 HX, Breda, Nederland.

WELKE GEGEVENS WORDEN OVER MIJ VERZAMELD EN HOE WORDEN ZE GEBRUIKT?

Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens is informatie die u identificeert of die kan worden gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen (hierna de “Persoonsgegevens” genoemd). Dergelijke Persoonsgegevens kunnen uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (voornamelijk ter bepaling van de geschiktheid) en factuur- en bank/creditcardgegevens bevatten. Persoonsgegevens kunnen ook gezondheidsgerelateerde gegevens bevatten, zoals uw gewichtsgeschiedenis.

Wij verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u onze Website gebruikt of u abonneert op onze Internetproducten, zoals verder beschreven in dit Privacybeleid. In al deze gevallen zullen we alleen Persoonsgegevens verwerken die u ons rechtstreeks verstrekt of die wij automatisch van u verzamelen zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid of tenzij u ons toestemming geeft om dit te doen, zullen wij uw Persoonsgegevens niet gebruiken of delen behalve zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid.

Hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

In het volgende deel vindt u informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken en op welke rechtsgrond wij dit doen. Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw gegevens onze gerechtvaardigde belangen zijn, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens als u meer informatie wenst over onze gerechtvaardigde belangen. Als wij uw toestemming gebruiken als rechtsgrond voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met toekomstig effect zoals hieronder beschreven of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw Persoonsgegevens tot het moment van intrekking van uw toestemming. Hetzelfde geldt als we verwijzen naar uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen in andere delen van dit Privacybeleid.

COOKIES

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, webbakens en andere identificatoren om ons te helpen onze Website en Internetproducten te personaliseren, uw voorkeuren te onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze Website en Internetproducten gebruiken en onze marketingcommunicatie aan te passen.

Een cookie is een klein gegevensbestand met een tekenreeks dat naar uw computer wordt verzonden wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, kan het cookie ervoor zorgen dat die site uw browser herkent. Hoelang een cookie op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen blijft, hangt af van het feit of dit een “permanent” of “sessie-” cookie is. Onze Website maakt gebruik van beide soorten cookies. Sessiecookies blijven alleen op uw apparaat totdat u uw browser sluit. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat totdat ze verlopen of worden verwijderd.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

U hoeft geen cookies te accepteren om onze Website te gebruiken. Hoewel de meeste browsers aanvankelijk zijn ingesteld om cookies te accepteren, kunt u uw browser opnieuw instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt of om cookies in het algemeen te weigeren. De meeste browsers bieden instructies over u hoe dit kunt doen in de “Help”-sectie van de werkbalk. Hoewel u niet verplicht bent om onze cookies te accepteren om toegang te krijgen tot onze Website, is het zo dat als u cookies weigert, bepaalde producten, aanbiedingen, functies of bronnen van onze website (inclusief bepaalde Internetproducten) mogelijk niet naar behoren kunnen werken en u enig gebruiksgemak kunt verliezen.

De rechtsgrond voor ons gebruik van cookies zijn onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) voor het optimaliseren van onze Website en onze Internetproducten, voor het aanpassen van uw gebruikerservaring en voor het aanbieden van reclame die op uw interesses is afgestemd.

Houd er tot slot rekening mee dat adverteerders en andere derden ook hun eigen cookies kunnen gebruiken wanneer u op hun advertentie of een link naar hun website of dienst klikt, op of vanaf onze Website. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik door websites van derden of externe leveranciers van reclame.

SOCIALE PLUG-INS EN ANDERE FUNCTIES VAN DERDEN

Onze Website bevat links naar of functies van andere websites. Dit Privacybeleid slaat alleen op de privacypraktijken van Weight Watchers en niet op de privacypraktijken van websites of functies van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of de praktijken van derden. Wanneer u naar een andere website linkt of een dienst van derden gebruikt, moet u het privacybeleid op die site of van die dienst lezen.

Onze Website biedt u de mogelijkheid om uw Weight Watchers-account te koppelen met applicaties of apparaten van derden (elk een “Tracker” genoemd), zoals activiteitstrackers die uw activiteiten bijhouden (bijv. het aantal stappen en afgelegde afstand, verbrande calorieën en andere persoonlijke statistieken). Als u uw Weight Watchers-account koppelt aan een account dat u bij een leverancier van een Tracker hebt, zal de externe leverancier bericht van ons ontvangen dat u een Weight Watchers-account hebt. Tegelijkertijd worden gegevens die door uw Tracker van derden worden verzameld (bijvoorbeeld gegevens over persoonlijke activiteiten die via een tracker worden verzameld of andere verzamelde gegevens) aan ons doorgegeven en deze kunnen worden opgenomen in uw Weight Watchers-account (bijvoorbeeld om verdiende SmartPoints® weer te geven) in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid. U hebt op elk moment de mogelijkheid om de Trackers via onze website te ontkoppelen van uw Weight Watchers-account. Raadpleeg het privacybeleid van de leverancier van uw Tracker voor meer informatie, waaronder informatie over welke specifieke gegevens worden verzameld door uw Tracker en account van derden.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN EN VERSTREKKEN

We zullen uw Persoonsgegevens niet delen met, verkopen of doorgeven aan, of anderszins verspreiden onder derden, tenzij wettelijk vereist in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de GDPR, tenzij vereist voor het doel van uw contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR, tenzij de derde ten behoeve van ons handelt als een gegevensverwerker in overeenstemming met artikel 28 van de GDPR, of tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR.

We delen sommige van uw Persoonsgegevens met een ander bedrijf van Weight Watchers in de Verenigde Staten om hostingdiensten aan ons te leveren.

We maken ook gebruik van externe dienstverleners om namens ons diensten aan te bieden of mogelijk te maken, en om uw Persoonsgegevens met dergelijke dienstverleners te delen, voor zover dit nodig is om dergelijke diensten namens ons te leveren. We maken in het bijzonder gebruik van een mailingbedrijf om e-mailmarketing te verzenden, betalingsdienstaanbieders om u te factureren voor goederen en diensten en voor bank/creditcardverwerking, gespecialiseerde dienstverleners voor het innen van betalingen en het screenen op fraude, een verzendbedrijf om bestellingen uit te voeren, een callcenter voor de klantenservice, sociale media en andere agentschappen om onze sociale media en andere reclamecampagnes te beheren, een clouddienst voor ons CRM-systeem en een externe dienstverlener voor de hosting van onze webshop.

Sommige van de bedrijven waarmee we uw Persoonsgegevens delen, zoals hierboven beschreven, bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte.

Om in dit kader voldoende bescherming van uw Persoonsgegevens te bieden, gebruiken wij standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld in overeenstemming met artikel 46, lid 2, onder c) van de GDPR voor dergelijke bedrijven of certificeringen van dergelijke bedrijven op grond van het EU-US Privacyschild in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de GDPR. U kunt meer informatie vragen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Het delen van uw Persoonsgegevens met andere Weight Watchers-entiteiten of dienstverleners zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zal worden beperkt voor zover noodzakelijk. We hebben deze bedrijven zorgvuldig geselecteerd en controleren voortdurend of ze onze instructies volgen. Het is deze bedrijven contractueel verboden om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die beschreven in dit Privacybeleid. De rechtsgrond voor het delen van uw Persoonsgegevens met dergelijke bedrijven is artikel 28, lid 1 van de GDPR of onze gerechtvaardigde belangen door de hierboven beschreven diensten te bestellen bij die bedrijven (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR).

We kunnen ook verplicht worden om uw Persoonsgegevens te verstrekken aan overheids- of wetshandhavingsinstanties in antwoord op een wettig verzoek van een overheidsinstantie of als we dit moeten doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder het naleven van de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de GDPR. We kunnen uw gegevens ook verstrekken in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang bij het toepassen of naleven van onze algemene voorwaarden of bij het reageren op vorderingen, het beschermen van onze rechten of de rechten van een derde, het beschermen van de veiligheid van een persoon of het voorkomen van illegale activiteiten (waaronder voor fraudebestrijding en verlaging van het kredietrisico) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR.

Wanneer vereist op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, verzoeken we u om uw voorafgaande toestemming voordat we uw Persoonsgegevens met andere bedrijven delen. In dergelijke gevallen is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR ANDERE DOELEINDEN?

Tenzij anderszins beschreven in dit Privacybeleid, zullen we Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals anderszins bekendgemaakt op het moment dat wij u om dergelijke gegevens verzoeken. Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan die welke in dit Privacybeleid zijn vermeld of voor andere doeleinden dan waarvoor uw Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen wij u informatie verstrekken over dat andere doeleinde en andere relevante informatie waarnaar wordt verwezen in dit Privacybeleid.

WELKE RECHTEN HEB IK?

U hebt de volgende rechten:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden, in het bijzonder als wij uw Persoonsgegevens verwerken op de rechtsgrond van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) of als wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

U kunt uw bovengenoemde rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en wij zullen u helpen om de respectieve bevoegde toezichthoudende autoriteit te identificeren.

GEGEVENSBEWARING

We bewaren uw Persoonsgegevens en andere informatie zolang als nodig om u in staat te stellen onze Website en onze Internetproducten te gebruiken, om onze diensten aan u te leveren, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (waaronder die betreffende de bewaring van documenten), om geschillen met partijen te beslechten en zo anderszins nodig is om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren. Als u een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten Persoonsgegevens die wij over u verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet om besluiten met rechtsgevolgen of soortgelijke impact op u te nemen op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens.

MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN ALS IK PRIVACYVRAGEN HEB?

Als u vragen hebt over ons Privacybeleid of van mening bent dat we ons niet houden aan de voorwaarden van ons gepubliceerde Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op info@weightwatchers.nl.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen wijzigingen in dit Privacybeleid hier publiceren. Raadpleeg daarom dit Privacybeleid regelmatig.